کلیدواژه‌ها: آزادی از زندان

درس‌های قرآنی؛ اولین سخنان پس از آزادی برای خانواده
پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان
اولین سخنرانی پس از آزادی از زندان
مصاحبه با روزنامه اطلاعات در اولین روز آزادی