کلیدواژه‌ها: آزاد کردن بنده

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ البلد، آیات ۱۱ تا ۲۰