کلیدواژه‌ها: آیات بینات

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۹۳ تا ۱۰۹