کلیدواژه‌ها: آیت‌ لله طالقانی

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۴۴ تا ۱۵۰