کلیدواژه‌ها: آیت‌ لله طالقانی

دیدار هیأت‌هایی از لبنان، پولیساریو و لیبی با آیت الله طالقانی
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۴۴ تا ۱۵۰