کلیدواژه‌ها: آیۀالکرسی

پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۲۵۳ تا ۲۶۰