کلیدواژه‌ها: ابن ابی العوجا

به سوی خدا می‌رویم؛ مناظرۀ امام صادق (ع) و ابن ابی العوجا