کلیدواژه‌ها: ابوبکر و عبدالله اریقط

به سوی خدا می‌رویم؛ در راه مدینه