کلیدواژه‌ها: ابوسفیان

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)