کلیدواژه‌ها: اجتماعی شهربانی

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی