کلیدواژه‌ها: احتکار

درخواست از مردم برای عدم احتکار نفت