کلیدواژه‌ها: احکام قصاص

پرتوی از قرآن (جلد ۲)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۸۵ و ۲۸۶