کلیدواژه‌ها: اخترشناسی

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۰۴ تا ۱۰۹
به سوی خدا می‌رویم؛ توصیه‌های کاربردی سفر حج