کلیدواژه‌ها: اذان

درس‌های قرآنی؛ قبله، عامل رهایی بشر