کلیدواژه‌ها: از خود گذشتگی

پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان