کلیدواژه‌ها: استغفار

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ نصر
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران، آیات ۱۳۰ تا ۱۳۶