کلیدواژه‌ها: استقبال مردم

پیام به مردم دربارۀ تأخیر در بازگشت امام از تبعید