کلیدواژه‌ها: استهزاء

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳ تا ۱۶