کلیدواژه‌ها: اسرار خلقت

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۷ تا ۳۹