کلیدواژه‌ها: اطاعت کورکورانه

تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش