کلیدواژه‌ها: اعتصاب سراسری 1357

درخواست از مردم برای عدم احتکار نفت