کلیدواژه‌ها: انتقام

تأکید بر مشروع بودن دفاع از خود در برابر تهدیدات