کلیدواژه‌ها: انجیل

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۰)
پرتوی از قرآن (جلد سوم)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۶۹ تا ۸۰
پرتوی از قرآن (جلد۳)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۵۲ تا ۶۸
پرتوی از قرآن (جلد ۳)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱ تا ۹