کلیدواژه‌ها: انحصارجویی در دین

پرتوی از قرآن (جلد سوم)؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۶۹ تا ۸۰