کلیدواژه‌ها: انس

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الناس