کلیدواژه‌ها: اولاد

پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سوره نساء آیات ۷ تا ۱۴