کلیدواژه‌ها: اولین قبلۀ مسلمانان

تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین