کلیدواژه‌ها: ایسم‌های وارداتی.

نقد آیت‌الله طالقانی بر ایدئولوژی‌های وارداتی