کلیدواژه‌ها: بازگشایی دانشگاه ها

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران