کلیدواژه‌ها: برادرکشی.

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه اول
محکوم کردن حملۀ مسلحانه به نیروی هوایی
پیام به ارتشیان با عنوان فرزندان عزیز ایران
مجموعه سخنرانی‌های «تبیین رسالت برای قیام به قسط»