کلیدواژه‌ها: بردگی

درس‌های قرآنی؛ واقعۀ بزرگ تاریخی عاشورا (مجموعه هفت سخنرانی)
بررسی نتایج اقتصادی و اجتماعی مالکیت