کلیدواژه‌ها: بستن لوله‌های نفت.

دیدار با نمایندگان سندیکاهای کارگری عرب