کلیدواژه‌ها: بقا

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ الهمزه
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۹۳ تا ۱۰۰