کلیدواژه‌ها: بقره

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۶۷ تا ۷۱