کلیدواژه‌ها: بندگی خدا

درس‌های قرآنی؛ مایۀ جهنم در خود انسان است