کلیدواژه‌ها: بنی‌اسرائیل

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه چهارم
تأکید طالقانی به اهمیت اندیشیدن دربارۀ مسئلۀ فلسطین
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۴۴ تا ۱۵۰
درس‌های قرآنی؛ منشأ ظهور اوهام از نظر قرآن