کلیدواژه‌ها: بیت الحرام

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۸
به سوی خدا می‌رویم