کلیدواژه‌ها: بیت الحرام

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۳۵ تا ۱۳۸
به سوی خدا می‌رویم؛ حج در قرآن