کلیدواژه‌ها: بی همتا

پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ توحید