نمونه‌ای از فجایع دستگاه‌های دینی

این متن مقاله‌ای است از آیت‌الله طالقانی شمارۀ ششم هفته‌نامه نور دانش در آبان ماه ۱۳۲۶ منتشر شده است. طالقانی در این مقاله از اعدام‌ها و قتل‌عام‌هایی که نمایندگان مسیح و یهودیان در طول تاریخ انجام دادند، سخن گفته و این فجایع را درس عبرتی برای دستگاه‌های دینی مسلمان برشمرده است.
لازم به ذکر است که در کتاب مناره‌ای در کویر دربارۀ این مقاله چنین توضیح داده شده است: «این مقاله که دنباله سیر تاریخ ادیان و جزء سخنرانی‌های رادیویی است در رادیوی آن زمان قرائت نشد و بدین جهت در مجلۀ نور دانش درج گردید.»