کلیدواژه‌ها: ترازو

پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ مطففین، آیات ۱ تا ۶