کلیدواژه‌ها: تشریع

پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۲۱ تا ۳۲
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۱ تا ۹