کلیدواژه‌ها: تشکیل شوراها

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود