کلیدواژه‌ها: تغییر قبله

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۴۲ و ۱۴۳