کلیدواژه‌ها: تغییر قبله

پرتوی از قرآن (جلد ۱)؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۱۴۲ و ۱۴۳