کلیدواژه‌ها: تمیزی

دعوت مردم به مشارکت در طرح شهرداری تهران برای پاکسازی معابر شهری