کلیدواژه‌ها: توبه

تشویق به عفو عمومی در مراسم سوگند پرسنل شهربانی
تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش
محکوم کردن حمله به شهر نو پیش از پیروزی انقلاب
درخواست برای عدم برخورد خودسرانه با عوامل حکومت شاهنشاهی
پرتوی از قرآن، جلد ششم؛ تفسیر سورۀ نصر
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سوره نساء در زندان، آیات ۲۲ تا ۲۸
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سوره نساء در زندان، آیات ۱۵ تا ۲۱
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران، آیات ۱۳۰ تا ۱۳۶
پرتوی از قرآن، جلد سوم؛ تفسیر سورۀ آل‌عمران آیات ۸۱ تا ۹۲
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۸۵ و ۲۸۶
پرتوی از قرآن، جلد دوم؛ تفسیر سورۀ بقره، آیات ۱۵۹ تا ۱۶۴
درس‌های قرآنی؛ عمل صالح؛ تغییر و تحول