کلیدواژه‌ها: توحید در صفات

شرحی بر تنبیه الامه و تنزیه المله