کلیدواژه‌ها: توزیع فرآورده‌های نفتی

درخواست از مردم برای عدم احتکار نفت