کلیدواژه‌ها: تولستوی

پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۲۳ و ۲۴