کلیدواژه‌ها: جبهۀ ملی

حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود