کلیدواژه‌ها: جنبش رهایی بخش اسلامی

پاسخ به پیام امام خمینی پس از آزادی از زندان