کلیدواژه‌ها: حاکمیت مردم بر سرنوشت

سخنرانی مدرسۀ فیضیه